Akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt


Azok vi­ szont, akiknek életét a saját-vizelet terápia mentette meg, boldogan megosztják bárkivel tapasztalataikat és a terápiával elért sikereik titkát. A nyugati országokban a vizelet terápiát - szinte kivé­ tel nélkül - utolsó esélyként csak abban az esetben hasz­ nálják, amikor már minden más gyógymóddal kudarcot vallottak.

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET - PDF Free Download

Jómagam a vizelet terápiával először a Vízgyógyászat című könyvem megírásakor kerültem igazán közeli kap­ csolatba. Könyvem fő célja az volt, hogy megismertessem az em­ berekkel a víz különböző formáinak - forró, hideg, gőz, jég További célom pedig Sebastian Kneipp tiszteletes nagyszerű vízgyógyászati módszereinek felelevenítése és népszerűsítése Ausztráliában.

akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt

Néhány rövid fejezetben - például a víz energiája, a föld alatti vízerek egészségre gyakorolt hatása, az étel, amely vízből és napfényből ered, a Spirulina alga ter­ mesztés - megkíséreltem bemutatni, hogy milyen szere­ pet játszhat a víz az egészség alapegyensúlyának fenn­ tartásában. Terveim között szerepelt, hogy egy nagyon rövid feje­ zetben a vizelet terápiát is érinteni fogom. Egy barátom figyelmembe ajánlotta Dr. Dávid G.

Megkérdeztem a szerzőt, hogy felhasználhatnék-e részleteket a cikkéből készülő könyvemhez.

KOMBUCHA A CSODÁLATOS GOMBA

Szokatlan válaszán igen meglepődtem, ő ugyanis kikötötte, hogy könyvemben vagy a teljes anyagot közlöm, vagy egyetlen szót sem. Mivel nagyon tetszett a cikk, Vízgyógyászat cí­ mű könyvem terjedelme egy 17 oldalas vizeletgyógyászati fejezettel bővült. Vizelet terápiával kapcsolatos személyes, bár felületes tapasztalataim még korai gyermekkoromból származnak. Tisztán emlékszem rá, hogy a háború u t á n katonáktól hallottam, hogy mire és hogyan használták a vizeletet, amikor semmilyen egyéb gyógymódra nem volt lehetőség.

Az orosz hadifogoly táborokból pikkelysömör orvosság francia volt foglyok be­ számoltak arról, hogy vizeletet ittak, és elsősegélyként vi­ zeletet használtak sérüléseik kezelésére, vagy felhólyagzott lábukra. Fiatal koromban az egyetlen eset, amikor magam is vi­ zelet terápiát alkalmaztam, 15 éves koromban történt a bajor hegyekben, ahol lovakkal foglalkoztam.

Megsérült a kezem és a legközelebbi orvos többórás ú t r a volt tőlem. Egy öreg lovász javasolta, hogy tegyek friss vizeletet a sebre, de mint bárki akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt tenné, én is elutasítóan reagál­ tam, mondván, hogy ez többet ártana a sebnek, m i n t h a semmit sem tennék rá. Az öreg lovász méregbe gurult és figyelmeztetett, hogy vérmérgezést kapok, ha nem köve­ tem tanácsát. Nem volt más választásom, egyik oldalon a vérző akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt, másik oldalon a dühös öregemberrel, kénytelen voltam sebemre rögtön vizeletet tenni.

Legna­ gyobb meglepetésemre, a vérzés elállt és fájdalmam is megszűnt. A seb nem fertőződött el, és nagyon gyorsan meggyógyult. Körülbelül 5.

Dr. Gelencsér Gyula

Természetesen minden előadáson egyidejűleg a többi könyvemről is rövid ismertetést adtam - Földsugárzás és a civilizáció okozta sugárzás, Vízgyógyászati stb. Amikor Vízgyógyászat című könyvem kapcsán szóba került a vizelet terápia, egyenesen élveztem azt a helyze­ tet, hogy láthatom micsoda megdöbbenés tükröződik a hallgatóság arcán. Természetesen minden alkalommal ki­ hangsúlyoztam, hogy meg sem próbálom a boldog és töké­ letesen egészséges kombucha-ivókat vizelet ivókká vál­ toztatni.

Minden előadáson, amikor a saját-vizelet terápiát érintettem, a hallgatóság nagyon óvatossá vált, és ellen­ tétben a kombucháról, a varázsvessző használatáról, az otthonunkban lévő környezeti ártalmak felméréséről szóló előadásokkal, az emberek csendben hallgattak, nem tolongtak, hogy elmondhassák saját tapasztalataikat vagy kérdéseiket. Annak ellenére, hogy semmilyen visszajelzést sem kaptam, és a logikus következtetés az lett volna, hogy a vizelet terápia senkit sem érdekel, bizonyos okok miatt mégis tisztában voltam vele, hogy ez a téma nagy, sőt talán a legnagyobb érdeklődést váltotta ki.

Először is, minden előadáson, amikor a vizelet terápiá­ ról beszéltem, semmilyen mellékzörejt nem hallottam, mindenki néma csendben és éberen figyelt. Másodszor, az előadások u t á n mindig maradt még nyi­ tott kérdés, így mondandóm befejezése után sok hallgató vett körül, hogy választ kapjon ezekre.

Ezt minden tenyésztő tudja. A legfontosabb tényező, hogy reprodukálunk valami élőt, amelynek saját egyéni minősége van, és semmi mással ki nem cserélhető. Ugyanez vonatkozik a Kombucha-gomba reprodukálására is. Box 34, Bermaguni South. A könyv tartalma kizárólaga szerző személyes véleményét és tapasztalatait tükrözi.

Nos, a kérdések 90 százaléka a vizelet terápiával volt kapcsolatos. Gyakran viccelődöm az előadásokon, és elmagyarázom az általános hallgatás okát úgy, hogy összehasonlítom, miként szerepel a köztudatban a kombucha és a vizelet napi fogyasztása. Altalános dolog lehet, hogy barátok megajándékozzák egymást egy üveg kombucha teával vagy egy tenyészettel, de igen vad ötletnek tűnne, hogy barátunknak ajándékként egy üveg reggeli középsugarú vizeletet vigyünk.

Összes előadásomat tekintve, csak elvétve akadt olyan, aki felállt és nyilvánosan beszámolt saját tapaszta­ latairól a vizelet terápia alkalmazását és sikereit illetően. Valójában megértem ezt a hozzáállást, de ugyan mi rossz van akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt, hogy megismertetünk más embereket egy gyógymóddal, amely a modern orvostudomány területén kívül esik.

A Vízgyógyászat című könyvemmel népszerűsíteni akartam a Kneipp-féle vízgyógyászat olcsó, mindenki szá­ mára elérhető módszereit, amelyek a nyugati világban is­ mert általános hidroterápiát a gyógynövény kúrákkal öt­ vözik. Több, mint egy éve postai úton érkezett címemre egy ajándék: Dr. Beatrice Bartnett: Vizelet terápia' című könyve. Akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt kideríteni, hogy vajon ki küldte, de csupán a könyv ausztrál terjesztőjéig, Tara Aichig si8 került eljutnom.

Tőle viszont számos értékes információt kaptam.

echonald.hu - Tiszta bőr – egy betegkérdőív eredményei

O maga is foglalkozik vizelet terápiával, saját magát ily módon sikeresen szabadította meg a ráktól. Ennek részleteivel a későbbiekben foglalkozom.

  • Markó Julianna kérdése: Tisztelt Doktor Úr!
  • Krém vagy kenőcs pikkelysömörre az arcon
  • Vörös foltok a fején viszketnek
  • Vörös folt hámlik le az ajkak sarkáról
  • Hogy mekkora utat kellett megtenni a tiszta, illetve a majdnem tiszta bőrig, arra világítanak rá a kö­vetkező kérdésre adott válaszok.
  • Házi szerek a pikkelysömör kezelésére - HáziPatika

Tudomásomra jutott hogy februárjában az indiai Goában világkonferenciát tartottak a vizelet terápiáról. Másodpercek alatt megszületett elhatározásom, hogy mi­ nél többet kell megtudnom a vizelet terápiáról, s ehhez el kell mennem Indiába. Ekkor már tervbe akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt, hogy könyvet írok e témában, és ennél jobb lehetőség a már meglévő anyagaim mellé friss információ és némi tudomá­ nyos háttér megszerzésére.

Kíváncsi leszek rá, hogy vajon milyen névvel illetnek meg vizelet terápiás könyvem megjelenése után? Vajon a B. Ugyanakkor a legtöbb modern ember számára a saját vizelettel történő gyógyítás a leggusztustalanabb gyógy­ módok közé számít annak ellenére, hogy a legmegfele­ lőbb, steril és nem mérgező gyógyszer még a legsúlyosabb betegségek esetén is.

Neveltetésünkből akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt ez tel­ jesen normális és érthető. A vizelet terápia kiemelkedően hatékony, valószínűleg a leghatékonyabb, emberre szabott gyógymód. A tény, hogy bárkinek, bármikor teljesen ingyenesen, minden mellékhatás nélkül hatékony, egyben a legnagyobb prob­ lémát is jelenti. Ha valami ingyenes, mindenki, mindig hozzájuthat, nincs benne üzlet, senki nem reklámozza, senki nem ok­ tatja - legalábbis a nyugati országokban.

A mai szabad, modern világban az oktatás pénzbe kerül, s ha nincs elad­ ható termék, senkinek sem érdeke, hogy az embereket a gyógyítás ingyenes módjaira megtanítsa.

A vizelet ingyenes, friss, recept nélkül hozzájutunk, s ráadásul nem kell félnünk a káros akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt sem. A hírközlő szervek nem pazarolják a helyet és az időt ingyenes, mindenki számára hozzáférhető termékekre, sokkal többet szentelnek az erőszak és más negatív ese­ mények bemutatására ahelyett, hogy megoldást és segít­ séget nyújtanának az embereknek. Minden bizonnyal, egy konkrét betegség gyógyítá­ sának számos módja létezik, de sokkal jobb lenne meg­ előzni a komoly betegségeket.

Amikor egy betegséget meg akarunk gyógyítani, elsősorban meg kell találnunk a bé­ tegség alapvető okát, például stressz, helytelen táplál­ kozás, környezeti ártalom Kezelni egy betegséget a kiinduló ok elemzése nélkül körülbelül olyan, mint kala­ páccsal ütni pikkelysömör hogyan kell kezelni a diétát fejünket, s közben önteni magunkba a fáj­ dalomcsillapítót.

Még az is megeshet, hogy ha nem üt­ nénk állandóan a fejünket kalapáccsal, nem is lenne szükségünk fájdalom csillapítókra. Tisztában vagyok vele, hogy mai modern korunkban szinte lehetetlen környezeti ártalmak nélkül élni, sok­ szor a saját akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt az átlagosnál nagyobb környezeti ártalomnak vagyunk kitéve vegyszerekkel, mérgező anyagokkal terhelt, többszörösen feldolgozott ételeket eszünk, ezt tetézi a szennyezett levegő, a családi életből, munkából eredő stressz, a zajártalom.

Házi szerek a pikkelysömör kezelésére

Úgy tűnik, a vizelet a válasz és az ellenszer a múlt, a jelen és talán a jövő problémáira, amely katasztrófa ese­ tén az ember legtisztább itala lehetne. Jordániában a kilencnapos háború idején a Vörös Kereszt arab társszervezete, a Vörös Félhold rádióadá­ sokban figyelmeztette a lakosságot a fertőzött víz fo­ gyasztásának veszélyeire, és egyetlen megoldásként, szomjúság esetén saját vizeletük ivasát javasolta az embe­ reknek, biztosítva őket arról, hogy ennek semmilyen ká­ ros következménye nem lesz.

Annak ellenére, hogy a vizelet terápia előnyeiről szá­ mos akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt eredményt publikáltak, s ezek bármikor a hivatalos orvostudomány rendelkezésére állnak, ezt a gyógymódot teljességgel mellőzik. Csak elvétve akad olyan orvos, aki kezelésébe beiktatja a vizelet terápiát, például saját vizelet injekció formájában. Érdekes lenne megtudni, hogy mekkora összeget for­ dítanak a nyugati kormányok például az allergiák és a pikkelysömör teljesen eredménytelen gyógyítására.

Dollár milliókat, sőt billiókat költenek bizonyítottan 12 eredménytelen gyógyászati beavatkozásokra, amikor ren­ delkezésre áll egy bizonyítottan sikeres és ráadásul in­ gyenes módszer. A hanyagság, félremformáltság és a pénz u t á n hajsza korlátokat szab a vizelet terápia elterjedésének a nyugati országokban, de az emberek időközben egyre inkább el­ kezdenek törődni saját magukkal, mint például Német­ országban, ahol kimutatták, hogy már 5 millió ember al­ kalmazza rendszeresen a vizelet terápiát.

Véletlen lenne csupán, hogy az adatok szerint éppen Németországban a legalacsonyabb a gyógyult rákbetegek visszaesési aránya? Van még egy probléma a vizelet terápiával kapcsolat­ ban amely még nem jelent meg, de mindössze idő kér­ dése, hogy felszínre kerüljön.

Amint az egyéb, hagyományos gyógymódoknál már divatba jött, néhány - főleg gyógyszergyárak által támo­ gatott - szakember találni fog egy-két vizsgált személynél valamilyen - a vizelet terápiával kapcsolatba hozható negatív tényezőt, s ezek után általános érvénnyel, min­ denkire kiterjedően ellenjavallják majd ezt a gyógymódot.

Engedjék meg, hogy elmagyarázzam ezt a feltevésemet egy, a kombuchával kapcsolatos esetet felhasználva.

akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt

A vizelettel ellentétben emberek milliói fogyasztják a kombucha gombateát, főleg Kelet-Európában és Ázsia egyes részein napi étkezésük részeként. Nyugaton akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt több millió ember iszik kombuchát évek óta.

A világ minden tájáról egyre érkeznek a levelek, me­ lyekben az emberek beszámolnak arról, hogy milyen mó­ don segített rajtuk a kombucha. Volt például, aki húsz éven keresztül kéthetente járt az orvoshoz valamilyen kezelésre nem gyógyításras a kombucha fogyasztása u t á n a akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt egyszer csak megszűntek.

Bár ez az adat a hivatalos jelenté­ seken alapszik, elgondolkodhatunk azon, hogy ettől mi­ lyen irányban tér el a valóságos tény. A tanulmány fel­ tárja, hogy ezeket a haláleseteket megelőzhető, elhárít­ ható hibák okozták, melyek a téves diagnózistól a nem megfelelő gyógyszerek adagolásáig terjednek. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy nem min­ vörös foltok a fejbőrön és hámló és viszkető hal meg a hibás diagnózis, vagy a rossz gyógyszere­ zés következtében.

A tanulmány azt is nyilvánosságra hozta, hogy évi ezer főre tehető azok száma, akik bizonyos fokú maradandó károsodást szenvedtek az ilyen jellegű hibák folytán. Minden gyógykezelésnek vannak káros mellékhatásai, de mi történne, ha ugyanezt mondhatnánk el a régi, ha­ gyományos gyógymódokról? Köztudott, hogy a ausztrál egészségügyi rendszer a vi­ lág élvonalába tartozik, ezek után vajon mi lehet a hely­ zet más országokban? Az előző adatok csak az állami kórházakra vonat­ koztak, ha ehhez hozzáadnánk akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt magánkórházak szám­ adatait, arra a következtetésre jutnánk, hogy például ben Ausztráliában mintegy S itt még nem számoltunk a gyógyszeres kezelések hosszabb távon tapasztalható mellékhatásaival, valamint a kórházon kívüli orvosi kezelések során elkövetett hibák hatásaival.

Ha kalkulációnk ezekre is kiterjedne, félő, hogy ijesztő számadatokat kapnánk eredményül. Joggal teszi fel a kérdést a Kedves Olvasó, hogy egy vi­ zelet terápiával foglalkozó könyvben miért bocsátkozom ilyen apró részletekbe a káros mellékhatásokat illetően, amikor ezzel kapcsolatban még semmilyen komoly táma­ dás nem ért.

psorinet.hu

A magyarázat a kombuchával kapcsolatban megjelent megtévesztő riportok okozta több hónapos megfeszített m u n k a telefonok, levelezés tanulsága. Egyetlen célom, hogy rávegyem az embereket, hogy gondolkozzanak, gondoljanak saját magukra. Ha egy na­ pon a vizelet terápiával kapcsolatban hallanak káros mel­ lékhatásokról, ne hagyják befolyásolni magukat, gondol­ kodjanak el, próbálják meg helyesen megítélni a kérdést, írjanak az újságírónak, orvosnak vagy bárkinek, akitől valóban hiteles információt tudnak beszerezni.

Jómagam számtalan orvosnak írtam, akik a nyilvánosság előtt a kombucha káros mellékhatásairól nyilatkoztak, de egyi­ küktől sem kaptam választ. Még ha Ön az első is a világon, aki a vizelet terápia ká­ ros hatását észleli, kérem, írjon nekem, hogy közreadhas­ sam tapasztalatait.

Ugyanerre törekszem a többi könyvemben - Kombu­ cha, Vízgyógyászat, Spirulina, Kefir - leírt témákkal kap­ csolatban is, mivel meggyőződésem, hogy az információ visszatartása már önmagában is bűn.

akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt

Modern korunkban a kommunikáció számtalan for­ máját használjuk - TV, rádió, újságok, Internet, fax, stb. Csak saját magunk tudjuk elérni az egészség és boldogság állapotát, mások ebben csupán segíteni tudnak.

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET

Mindenkinek meg kell találnia saját, egyénre szabott útját. A víz Isten áldásának szimbó­ luma, a ceremóniák során használata a megtisztítást, megtisztulást szimbolizálja.

akik homeopátiával kezelték a pikkelysömöröt

A vizelet terápia vallási szertartáson alapuló haszná­ lata már az 5. Az írás részletesen elmagyarázza, milyen módon kell inni a vizeletet a test megfiatalítása érde­ kében. Természetesen ez a régi írás a meg­ győzés érdekében helyenként túlzásokat is tartalmaz. Akik ezt a eljárást követik, élvezhetik a meditáció és e módszer minden gyümölcsét. Ehhez be kell tartaniuk bizonyos elő­ írásokat és meghatározott fajta edényekre van szükségük.

Nem szabad túlerőltetnie magát, figyelnie kell a könnyű, kiegyensúlyozott étkezésre. A földön kell aludnia és úrrá kell lennie érzékein és tudatán. Képes hosszú életet adni és meggyógyítani különböző betegsé­ geket, fájdalmakat. Miután megittuk a vizeletet, elkez­ dhetjük meditációnkat.